نوشته‌ها

شبستان چیست ؟

شبستان چیست ؟

شبستان یا بخش سرپوشیده آن نماز گزارده می شود، یکی از فضاهای   ً مساجد بوده است، که معمولأاصلی همه دارای دو بخش زنانه و مردانه است. اکثر مساجد دارای شبستان زمستانی و تابستانی می باشند.

این فضا که محراب در آن واقع است، در بعضی از مساجد با ستون و در بعضی دیگر بدون ستون است. شبستان های بدون ستون از ویژگی های مساجد عثمانی  می باشد.  در بعضی از مساجد، شبستان دارای  آن مساجد ٔ بوده است. که نمونه1گنبد خانه امام اصفهان و جامع اردستان می باشد